Wiertz Foundation

Via Wiertz Foundation ondersteunen wij een breed scala aan projecten en initiatieven die hulp bieden aan individuele personen, groepen, verenigingen en bedrijven.

Wiertz Foundation is een stichting opgericht op 13 juni 2006. De doelstelling van de stichting is breed en laat zich vrij eenvoudig omschrijven: het geven van maatschappelijke, humanitaire en economische hulp aan individuen, groepen, verenigingen en bedrijven.

De stichting geeft invulling aan haar missie door onder meer:

 • Inzameling van financiële middelen;
 • Samenwerking met plaatselijke overheden;
 • Ondersteunen en organiseren van projecten en activiteiten;
 • Realiseren van een breed draagvlak.

Wiertz Foundation ontvangt jaarlijks een schenking van Wiertz Company. Deze schenking vormt de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Verantwoord zaken doen is leidraad voor het handelen sinds onze oprichting in 1997. Onze activiteiten staan niet op zichzelf. Ze passen binnen het streven van Wiertz Company om op doelgerichte wijze vorm te geven aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Het initiatief voor de Wiertz Foundation is hieruit voortgekomen. Via deze stichting bouwen wij de maatschappelijke, humanitaire en economische hulp verder uit. De afgelopen jaren hebben wij talloze mooie projecten financieel ondersteund.

Wat wel en wat niet?

Uw project maakt kans op ondersteuning als:

 • u bekend bent met onze organisatie
 • uw vereniging/stichting zakelijke contacten onderhoudt met Wiertz Personeelsdiensten
 • uw vereniging/stichting ingeschreven staat bij de kamer van koophandel
 • uw project een lokale uitstraling heeft
 • wij de enige organisatie zijn die uw project sponsort
 • uw activiteit (bij voorkeur) een meerjarig project of evenement is
 • u een begroting van uw project of evenement kunt voorleggen

Méér dan inzamelen en verdelen van gelden alleen

De rol die Wiertz Foundation nastreeft, reikt verder dan het inzamelen en verdelen van geldmiddelen alleen. De inzet van de stichting is ook gericht op een nauwe samenwerking met plaatselijke overheden. Wiertz Foundation initieert bovendien eigen projecten en activiteiten.

Om een actieve participatie te kunnen realiseren, is direct contact met de omgeving noodzakelijk. Want zonder betrokkenheid kan Wiertz Foundation geen structurele hulpverlening tot stand brengen. Actieve deelname van medewerkers van Wiertz Company is noodzakelijk om het beleidsvoornemen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te ontwikkelen tot de werkpraktijk van alledag. Wiertz Foundation zoekt dan ook intensief contact met haar medewerkers, met relaties en met krachten die via een van de onderdelen van Wiertz Company werkzaam zijn.

Ondersteuning vrijwilligersprojecten in de nabije omgeving

Wiertz Foundation wil zich de komende jaren vooral richten op ondersteuning van vrijwilligersprojecten in Nederland. Als organisatie besteedt Wiertz Company sinds haar oprichting veel aandacht aan de werkende en werkzame mens. Mensen kunnen op talloze manieren hun talenten ontwikkelen. Het volgen van een opleiding en het aanvaarden van een dienstbetrekking ligt voor de hand. Daarnaast echter zijn talloze mensen in onze omgeving als vrijwilliger betrokken bij veelzijdige projecten. Van mantelzorg tot harmonie, van geloofseducatie tot ziekenvervoer, van jeugdtraining tot machinerestauratie.

Wiertz Foundation ziet vrijwilligerswerk als ultiem gebaar om uiting te geven aan Maatschappelijk Betrokken Leven en wil daarom ruime steun verlenen aan allerhande projecten en initiatieven.

Wij ondersteunen geen:

 • organisaties met een niet-sluitende begroting
 • organisaties die permanent afhankelijk worden van Wiertz Foundation of Wiertz Personeelsdiensten
 • organisaties met een overwegend politieke of religieuze doelstelling
 • feesten
 • individuen
 • activiteiten die gevaar kunnen opleveren voor deelnemers of publiek
 • milieu belastende project

Verantwoording

Download hier de financiële verantwoording van 2016 in pdf formaat.